• کد تخفیف 10 درصدی

  • ویژه سبد خرید بالای 450 هزار تومان تا سقف خرید 999 هزارتومان

ansyscfd.ir10%off

  • کد تخفیف 20 درصدی

  • ویژه سبد خرید بالای 1 میلیون تومان تا سقف خرید 2 میلیون تومان

ansyscfd.ir20%off

  • کد تخفیف 30 درصدی

  • ویژه سبد خرید بالای 2 میلیون تومان تا سقف خرید 6 میلیون تومان

ansyscfd.ir30%off

  • کد تخفیف 40 درصدی

  • ویژه سبد خرید بالای 6 میلیون تومان تا سقف خرید 10 میلیون تومان

ansyscfd.ir40%off

  • کد تخفیف 50 درصدی

  • ویژه سبد خرید بالای 10 میلیون تومان

ansyscfd.ir50%off