تخمین دمای نقطه حباب مخلوط چهار جزئی در نرم افزار متلب(MATLAB)

250,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

تخمین دمای نقطه حباب مخلوط چهار جزئی در نرم افزار متلب(MATLAB)

 

شرح پروژه:

در این پروژه تخمین دمای نقطه حباب برای مخلوط چهار جزئی اِن-هگزان، اِن-هپتان، اِن-اکتان و اِن-نونان در نرم افزار متلب(MATLAB) کدنویسی شده است.

فشار بخار  اجزای مخلوط چندجزئی را می توان به کمک معادله آنتوان(Antoine) برآورد نمود:

معادله آنتوآن نمایشی از تعادل بخار-مایع یک جزء خالص می باشد.

در رابطه فوق، ضرایب A و B و C ثابت هستند که از داده های تجربی تعیین می شوند. مقادیر این ضرایب برای تعداد زیادی از گونه های شیمیایی در بسیاری از منابع می توان یافت.  کاربرد معادله آنتوآن برای بدست آوردن فشار اشباع یک جزء خالص به صورت تابعی از دما می باشد. به کمک معادله فوق می توانیم فشار بخار اشباع را برای هریک از اجزای سیستم چندجزئی بدست آوریم.

تعادل بخار-مایع:

تعادل بخار-مایع توسط قانون رائولت(Raoult Law):

درصورتیکه فرض کنیم که فاز بخار یک گاز ایده آل باشد و فاز مایع یک محلول ایده آل باشد، معیار تعادل به صورت زیر نوشته می شود:

نسبت کسر مولی فاز بخار به کسر مولی فاز مایع، Ki به صورت زیر تعریف می شود:

 

برای محاسبه نقطه شبنم که در آن ترکیبات فاز مایع نامعلوم است، از رابطه زیر استفاده می کنیم.

 

مطابق قانون رائولت برای نقطه حباب داریم:

دمای نقطه حباب با حل معادله غیرخطی زیر بدست می آید:

 

 

 

نمونه نتایج:

 

نمودار: