تخمین فشار اشباع آب و نقطه جوش آب به کمک معادله آنتوان در نرم افزار متلب(MATLAB)

150,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

تخمین فشار اشباع آب و نقطه جوش آب به کمک معادله آنتوان در نرم افزار متلب(MATLAB)

 

شرح پروژه:

در این پروژه تخمین فشار اشباع آب و نقطه جوش آب به کمک معادله آنتوان در نرم افزار متلب(MATLAB) کدنویسی شده است.

فشار بخار Psat (میلی متر جیوه) اجزای خالص را می توان به کمک معادله آنتوان(Antoine) برآورد نمود:

معادله آنتوان نمایشی از تعادل بخار-مایع یک جزء خالص می باشد.

در رابطه فوق، ضرایب A و B و C ثابت هستند که از داده های تجربی تعیین می شوند. مقادیر این ضرایب برای تعداد زیادی از گونه های شیمیایی در بسیاری از منابع می توان یافت. در رابطه فوق فشار برحسب میلیمتر جیوه(mmHg) و دما برحسب درجه سانتیگراد(deg.C) می باشد. کاربرد معادله آنتوان برای بدست آوردن فشار اشباع یک جزء خالص به صورت تابعی از دما می باشد.

نمونه نتایج:

تخمین فشار بخار اشباع آب برای بازه دمایی بین 60 و 150 درجه سانتیگراد:

 

 

در پروژه دوم قصد داریم نقطه جوش آب را در فشار 760 میلیمتر جیوه یا 1 اتمسفر به کمک معادله آنتوان تخمین بزنیم.

نمونه نتایج: