حل عددی معادله دیفرانسیل معمولی(ODE) مرتبه اول با روش اویلر صریح در نرم افزار متلب(MATLAB)

150,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

حل عددی معادله دیفرانسیل معمولی(ODE) مرتبه اول با روش اویلر صریح در نرم افزار متلب(MATLAB)

شرح پروژه:

در این پروژه حل عددی معادله دیفرانسیل معمولی(ODE) مرتبه اول با روش اویلر صریح در نرم افزار متلب(MATLAB) کدنویسی شده است.

 

معادله دیفرانسیل معمولی:

یک معادله دیفرانسیل معمولی(ODE) رابطه ای بین یک تابع مجهول یک متغیره، مشتق های تابع و متغیر مستقل می باشد. یک معادله دیفرانسیل معمولی معادله ای است از یک تابع مجهول و مشتقات آن که صورت کلی یک معادله دیفرانسیلی معمولی(ODE) به صورت زیر بیان می شود:

 

 

در رابطه فوق x متغیر مستقل بوده و y متغیر وابسته می باشد. جواب این معادله دیفرانسیلی معمولی(ODE) به صورت یک تابع y(x) می باشد که در معادله دیفرانسیلی صدق کند که این y را جواب معادله دیفرانسیلی می نامیم. یک معادله دیفرانسیل همیشه جواب یکتا ندارد. برای اینکه این معادله یک جواب یکتا داشته باشد نیاز به شرایط اولیه و مرزی داریم. اگر یک معادله دیفرانسیلی تنها یک متغیر مستقل داشته باشد آن را یک معادله دیفرانسیلی معمولی(ODE) می نامیم و معادله ای که دارای مشتقات جزئی بوده که لزوماً شامل چند متغیر مستقل است را معادله دیفرانسیلی پاره ای یا جزئی(PDE) می نامیم.

مسائل مقدار اولیه و مسائل مقدار مرزی:

مسائل مقدار اولیه (IVP) : مقادیر متغیر مستقل و مشتق های آن در یک نقطه خاص معلوم است. یک معادله دیفرانسیلی معمولی همراه با شرایط اولیه را مسئله مقدار اولیه می گویند.

مسائل مقدار مرزی(BVP): مقادیر متغیر مستقل و مشتقات آن در نقاط متفاوت در دامنه حل معلوم می باشد. یک معادله دیفرانسیل معمولی همراه با شرایط مرزی را مسئله مقدار مرزی می گویند.

معادلات دیفرانسیل معمولی براساس مرتبه مشتق موجود در معادله تقسیم می شوند. بالاترین مرتبه مشتق معادله نشان دهنده مرتبه معادله دیفرانسیلی است.

معادله دیفرانسیلی معمولی مرتبه اول:

شکل کلی معادله دیفرانسیلی معمولی مرتبه اول به صورت زیر بیان می شود:

 

 

با شرط اولیه y (x=x0)= y0 .

برای اکثر مسائل فیزیکی، معادله دیفرانسیل معمولی با مسئله مقدار اولیه به شکل زیر می باشد.

 

بنابراین می توان نوشت:

 

روش اویلر صریح(Explicit Euler):

روش اویلر صریح، ساده ترین روش تقریب عددی برای حل مسائل مقدار اولیه(IVP) می باشد که در آن مشتق را با یک روش تفاضل پیشرو تقریب می زند. درواقع در روش اویلر مقدار جدید(yi+1) باتوجه به مقدار قبل و گام حل با فرض تقریب مرتبه اول محاسبه می شود.

معادله این روش به صورت زیر بیان می شود:

 

 

در رابطه فوق، h اندازه گام تکرار می باشد و اشاره به نمو بین دو مقدار متوالی دارد.

 

در این پروژه حل معادله دیفرانسیل معمولی زیر با روش اویلر صریح در نرم افزار متلب(MATLAB) کدنویسی شده است. معادله دیفرانسیل معمولی مرتبه اول زیر را درنظر بگیرید.

شرط اولیه در نقطه 1= (0)y داده شده است.  مطلوب است حل معادله(ODE) مرتبه اول با روش اویلر صریح با گام 0.1 در فاصله [0,2]

 

نمونه نتایج: