پروژه شبیه سازی احتراق شعله پیش آمیخته جزئی سندیا دی(Sandia D Flame) متان-هوا  در  نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

1,100,000 تومان

با خرید این محصول، تمامی فایل های شبیه سازی پروژه به همراه گزارش کامل پروژه(pdf+word)  را دریافت خواهید کرد.

توضیحات

پروژه شبیه سازی احتراق شعله پیش آمیخته جزئی سندیا دی(Sandia D Flame) متان-هوا  در  نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

 

Simulation of Partially Premixed Combustion of Air-Methane Sandia D Flame in ANSYS FLUENT Software

تعریف‌ فرآیند احتراق:

احتراق یا سوختن‌ یک‌ فرآیند شیمیایی‌ برگشت‌ ناپذیر میان یک‌ مادة‌ سوختنی‌ و عامل‌ اکسید کننده است‌ که‌ با تولید گرما و همچنین‌ تولید نور به‌صورت شعله‌ یا درخشش‌ همراه می‌باشد.

احتراق کامل‌ و ناقص‌:

احتراق کامل‌ احتراقی‌ است‌ که‌ در آن همه‌‌ کربن‌ و هیدروژن موجود در سوخت‌ به‌CO2 و H2O تبدیل‌ شده و درنتیجه‌ حداکثر حرارت ممکن‌ تولید شود. در حالی‌ که‌ در احتراق ناقص‌ معمولاً تمام سوخت‌ موجود نمی‌سوزد و اگر هم‌ تمام آن بسوزد، به‌ محصولات نهایی‌ مثل‌ CO2 و H2O به‌ طور کامل‌ تبدیل‌ نمی‌شود، بلکه‌ تعداد زیادی‌ ترکیبات واسطه‌ مانند CO و OH و … در محصولات احتراق ایجاد می‌شود. احتراق کامل‌ صرفاً یک‌ حالت‌ ایده­آل بوده و در عمل‌ احتراق به‌طور ناقص‌ رخ می‌دهد. برخی‌ از علل‌ مهم‌ ناقص‌ بودن احتراق عبارتند از:

  • کافی‌ نبودن مقدار اکسیژن
  • مخلوط نشدن کامل‌ سوخت‌ و اکسیژن و تجزیه‌ محصولات احتراق در دماهای‌ بالا.

لذا با افزایش‌ مقدار اکسیژن و بهبود اختلاط سوخت‌ و هوا می‌توان در جهت‌ کامل‌تر شدن احتراق گام برداشت‌.

سوخت‌:

هر ماده ای‌ که‌ دراثر ترکیب‌ با اکسیژن و گرما ایجاد نور و حرارت کند ، سوخت‌ نامیده می‌ شود. سوخت‌ ها از ترکیب‌ عنصر مختلف‌ مانند هیدروژن(H )، کربن‌ (C) و مقدار کمی‌ گوگرد (S) تشکیل‌ شده اند و وقتی‌ محترق می‌ شوند هیدروژن سریعتر و با دمای‌ کمتری‌ نسبت‌ به‌ کربن‌ می‌ سوزد. رنگ‌ آبی‌ و زردشعله‌ به‌ ترتیب‌ مربوط به‌ سوختن‌ هیدروژن و کربن‌ می‌ باشد. علت‌ سوختن‌ سریع‌ هیدروژن نسبت‌ به‌ کربن‌ ترکیب‌ سریع‌ آن با اکسیژن هواست‌.

گرما:

برای‌ اینکه‌ فرآیند احتراق صورت پذیرد باید سوخت‌ به‌ دمای‌ اشتعال خود برسد. برای‌ سوخت‌ های‌ متفاوت دمای‌ اشتعال فرق می‌ کند.

اکسیژن:

برای‌ انجام فرآیند احتراق علاوه بر سوخت‌ و گرما که‌ در بالا توضیح‌ داده شد به‌ اکسیژن نیز نیاز است‌ تا مثلث‌ آتش‌ شکل‌ بگیرد.اکسیژن می‌ توان از هوای‌ اطراف به‌ صورت طبیعی‌ یا بصورت مصنوعی‌ فراهم‌ نمود. هر ماده سوختنی‌ به‌ مقدار معینی‌ هوا نیاز دارد که‌ این‌ مقدار را هوای‌ مورد نیاز تئوری‌ می‌ نامند ولی‌ در عمل‌ برای‌ اینکه‌ احتراق به‌ صورت کامل‌ رخ دهد هوای‌ بیشتری‌ نیاز است‌ این‌ مقدار بین‌ ١٠-٤٠درصد متغیر است‌.

تعریف‌ شعله‌:

شعله‌ کوچکترین‌ شکل‌ آتش‌ است.‌ یا به‌ عبارت دیگر بخش‌ قابل‌ دیدن و گازی‌ آتش‌ می‌باشد که‌ با یک‌ واکنش‌ به شدت گرماده و در یک‌ ناحیه‌ ضخامتی‌ کم‌ ایجاد می‌شود.شعله‌ را می‌توان براساس نحوه رسیدن سوخت‌ و ماده اکسیدکننده و ناحیه‌ واکنش‌ آنها به‌ انواع مختلف دسته‌بندی‌ نمود.

دسته بندی شعله ها:

احتراق به شکل های گوناگونی صورت می پذیرد. بطور خاص شعله حاصل از احتراق یک سوخت گازی به سه نوع تقسیم می شود:

1-مدل احتراق غیر پیش آمیخته: در این مدل بجای حل معادله انتقال اجزاء، معادله انتقال برای کسر مخلوط حل می گردد. این مدل برای احتراق غیر پیش آمیخته متلاطم، مناسب است و تأثیر تلاطم به کمک تابع احتمال دانسیته(PDF) در نظر گرفته می شود پایه روش کسر مخلوط این است که معادلات بقاء منفرد برای سوخت و اکسیدکننده می توانند جهت حذف ترم های سرعت واکنش باهم ترکیب شوند. در این مدل مکانیزم های واکنش مورد نیاز نیست.

2-مدل احتراق پیش آمیخته: این مدل برای مدلسازی احتراق پیش آمیخته متلاطم که در آن سوخت و اکسید کننده قبل از احتراق باهم مخلوط می شوند مناسب است. این مدل، با تعریف متغیر پیشرفت واکنش معادله انتقال را برای آن حل می کند.

3-مدل احتراق نیمه پیش آمیخته: جهت مدلسازی جریان های واکنش پذیر متلاطم که ترکیبی از احتراق پیش آمیخته و غیر پیش آمیخته است، بکار می رود این مدل، معادله انتقال را برای متغیر پیشرفت واکنش(progress value) کسر مخلوط و تغییرات آن حل می کند.

دینامیک سیالات محاسباتی:

شبیه‌سازی‌ عددی‌ بوسیله‌ تقسیم‌ یا گسسته‌سازی‌ هندسه‌ موردنظر به‌ سلول های‌ محاسـباتی‌ صورت می‌گیرد. گسسته‌سازی‌، روشی‌ برای‌ جایگزینی‌ معادلات جبری‌ بجای‌ معـادلات دیفرانسـیلی‌ در نقاط زمانی‌ و مکانی‌ است‌. به‌ مکان های‌ گسسته‌ گرید یا مش گفته‌ می‌شود. اطلاعـات پیوسـته‌ حاصل‌ از حل‌ معادلات جزئی‌ ناویر-استوکس‌ توسـط‌ مقـادیر گسسـته‌ جـایگزین‌ مـی‌شـوند. تعـداد سلول ها از چندصد برای‌ مسائل‌ ساده تا چندین‌ میلیون برای‌ مسائل‌ بزرگ و پیچیده متغیـر اسـت‌. سلول ها شکل‌های‌ مختلفی‌ دارند. سلولهای‌ سه‌ضلعی‌ و چهارضلعی‌ در مسـائل‌ دوبعـدی‌ بکـارمـی‌روند. برای‌ مسائل‌ سه‌ بعدی‌، سلولهای‌ شش‌وجهی‌، چهاروجهی‌، هرمی‌ و منشوری‌ بکارمی‌روند. درگذشته‌،کدهای‌ دینامیک‌ سیالات محاسباتی‌ فقط‌ شـبکه‌هـای‌ باسـازمان شـامل‌ یـک‌ نـوع سلول، مانند مکعبی‌ یا شش‌وجهی‌ را شامل‌ می‌شدند. کدهای‌ جدید به‌ سلولها اجازه می‌دهند کـه‌ در مکانهای‌ نامنظم‌ و غیرساخت‌یافته‌ قرارگیرند که‌ موجب‌ انعطاف پذیری‌ بیشتر هندسه‌ مـی‌شـود. همچنین‌ یک‌ کد خوب می‌تواند مجموعه‌ای‌ از انواع مختلف‌ سلول (مش‌ هیبرید) را دربرگیرد. هندسه‌ مسئله‌ به‌ منظور ایجاد مش‌ وارد نرم افزار مربوطه‌ می‌شود. برخـی‌ نـرم افزارهـا هـردو مرحله‌ تولید هندسه‌ و مش‌بندی‌ را در یک‌ بسته‌ نرم افزاری‌ ارائه‌ می‌دهند. بـا تهیـه‌ مـش‌ و شـرایط‌ مرزی‌ ماننـد فشـار، سـرعت‌، جریـان جـرم و خصوصـیات فیزیکـی‌، محاسـبات دینامیـک‌ سـیالات محاسباتی‌ آغاز می‌شود. کدهای‌ دینامیک‌ سیالات محاسباتی‌ معادلات بقای‌ مناسـب‌ را بـرای‌ تمـام سلول ها با روش تکرار حل‌ می‌کند. شبیه‌سازی‌ جریان های‌ واکنشی‌ معمولا شامل‌ بقای‌ جرم (توسـط‌ معادله‌ پیوستگی‌)، مومنتم‌ (توسط‌ معادلات ناویر-استوکس‌)، آنتالپی‌، انـرژی‌ جنبشـی‌ آشـفته‌، نـرخ اتلاف انرژی‌ جنبشی‌ آشفته‌، غلظت‌ گونه‌های‌ شیمیایی‌ و نرخ واکنش‌ محلی‌ می‌شود. کدهای‌ تجاری‌ بسیاری‌ برای‌ شبیه‌سازی‌ و آنالیز سیستم‌های‌ جریان سیال، انتقال حـرارت و واکنش‌ شیمیایی‌ موجود است‌. که‌ از مشهورترین‌ آنها می‌توان به‌ انسیس فلوئنت، انسیس سی اف ایکس و غیره اشاره کرد. تمام این‌ نرم افزارها دارای‌ سه‌ قسمت‌ پیش ‌پردازنده، حل‌کننده و پس‌پردازنده هستند. در ایـن‌ مطالعه‌ از نرم افزار فلوئنت‌ برای‌ شبیه‌سازی‌ جریان، اخـتلاط و واکـنش‌ شـیمیایی‌ در سیسـتم‌هـای‌ احتراق‌ استفاده می‌شود.

نرم افزار انسیس فلوئنت‌:

نرم افزار فلوئنت‌ برای‌ شبیه‌سازی‌ جریان، انتقال حرارت و واکـنش‌ در هندسـه‌هـای‌ پیچیـده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این‌ نرم افزار با استفاده از روش حجم‌ محدود به‌ حل‌ معادلات بقای‌ جرم، مومنتم‌ و انرژی‌ می‌پردازد. ایده اصلی‌ روش حجم ‌محدود برقراری‌ فرم انتگرالـی‌ معـادلات بقـا بـرای‌ هرکدام از سلول ها است‌. میدان حل‌ به‌ تعداد محدودی‌ از سلول های‌ محاسباتی‌ به‌نام حجـم‌کنتـرل تقسیم‌ می‌شود. انسیس فلوئنت‌ انواع مختلف‌ مش‌ ازجمله‌ سه ‌ضلعی‌ و چهارضلعی‌ در مسائل‌ دوبعـدی‌ و چهـار وجهی‌، شش‌ وجهی‌، هرمی‌، گوه ای‌ و هیبرید درمسائل‌ سه‌بعدی‌ را قبول می‌کند و از مـش‌هـای‌ غیرسـاختاریافته‌ برای‌ کاهش‌ زمان تولید مش‌، شبیه‌سازی‌ هندسـه‌هـای‌ پیچیـده و تعـدیل راحـت‌تـر شـبکه‌ استفاده می‌کند. فلوئنت‌ می‌تواند تمام انواع مش‌ را تعدیل‌ کند ولی‌ در ابتدا بایـد توسـط‌ نـرم افـزار دیگری مانند انسیس مشینگ، فلوئنت مشینگ یا ICEM CFD یا گمبیت مش اولیه را تولید کرد.

مراحل‌ حل‌ مسئله‌ در انسیس فلوئنت‌:

هنگامی‌ که‌ حل‌ یک‌ مسئله‌ مورد نظر باشد باید مراحل‌ زیر رعایت‌ شود :

1-تولید شکل‌ (هندسه‌ مسئاله‌)

2- شبکه‌بندی‌ در نرم افزارهای‌ تولید مش‌

٣- اجرای‌ برنامه‌ با توجه‌ به‌ هندسه‌ (دو بعدی‌ یا سه‌ بعدی‌)

٤- انتقال شبکه‌ به‌ نرم افزار فلوئنت‌

٥- بررسی‌ شبکه‌ تولیدشده

٦-  انتخاب شیوه محاسباتی‌ و فرمولبندی‌ حل‌.

٧- انتخاب معادلات اساسی‌ که‌ باید حل‌شوند مثل‌ آرام یا متلاطم‌، واکنش‌ها یا گونه‌های‌ شیمیایی‌، مدلهای‌ انتقال حرارت و … و مشخص‌کردن مدلهای‌ دیگر درصورت لزوم مثل‌ : فن‌ها، مبدلهای‌ حرارتی‌، محیط‌های‌ متخلخل‌ وغیره.

٨- تعیین‌ خواصمواد

٩- تعیین‌ شرایط ‌مرزی‌

١٠-تنظیم‌کردن پارامترهای‌ کنترل کننده حل‌، مقداردهی‌ اولیه‌ به‌ میدان جریان، شروع کردن محاسبات بوسیله‌ تکرار.

١١-بررسی‌ نتایج‌ محاسبه‌ و ذخیره نتایج‌

١٢-بهینه‌سازی‌ شبکه‌، روش حل‌ و مدل فیزیکی‌(اگر نیاز باشد).

 

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی احتراق شعله پیش آمیخته جزئی سندیا دی(Sandia D Flame) متان-هوا  در  نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent) انجام شده است.

هندسه مسئله:

هندسه مسئله در نرم افزار انسیس دیزاین مدلر(ANSYS Design Modeler) ترسیم شده است.

شبکه محاسباتی:

در گام دوم از روند شبیه سازی نیازمند شبکه بندی مناسب برای استفاده از روش حجم محدود می باشد. بنابراین یکی از مهم ترین و اساسی ترین قسمت در یک حل عددی با دقت قابل قبول با صرف کمترین هزینه و دقت مناسب و همچنین صرف زمان کم از موضوعات مهم در یک شبیه سازی موفق می باشد. در این پروژه از نرم افزار انسیس مشینگ(ANSYS Meshing) به منظور شبکه بندی هندسه استفاده شده است. تولید یک شبکه مناسب تاثیر بسیار زیادی در دقت نتایج به دست آمده خواهد داشت. لازم است در نواحی که گرادیان های جریان زیاد است و یا سطح جسم از لحاظ هندسی با تغییرات زیادی همراه است، شبکه از تراکم مناسبی برخوردار باشد. دقت هر شبیه سازی به شدت وابسته به کیفیت شبکه است. در صورت بالابودن کیفیت شبکه، منجر به همگرایی سریع تر می شود. بررسی کیفیت شبکه قبل از محاسبات یک روش مناسب جهت رسیدن به نتایج مطلوب است.

حلگر:

جریان مبتنی‌ بر فشار و بصورت پایا در نظر گرفته‌ شده است‌. همچنین‌ نوع فضای‌ مسئله‌ بصورت متقارن در نظر گرفته‌ شده است‌.

مدل لزجت:

مدل آشفتگی دو معادله ای  k-ε Realizable استفاده شده است.

مدل احتراق:

برای‌ شبیه‌سازی‌ احتراق از روش احتراق پیش آمیخته جزئی استفاده شده است‌.

وابستگی سرعت-فشار:

به منظور ارتباط سرعت-فشار از الگوریتم حل کوپل استفاده شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: