پروژه شبیه سازی اختلاط در بیوراکتور استوانه ای و استفاده از روش قاب مرجع متحرک(MRF) و مدل فاز گسسته(DPM) در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

690,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی اختلاط در بیوراکتور(زیست راکتور) استوانه ای و استفاده از روش قاب مرجع متحرک(MRF) و مدل فاز گسسته(DPM) در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی اختلاط در بیوراکتور استوانه ای و استفاده از روش قاب مرجع متحرک(MRF) و مدل فاز گسسته(DPM) در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: