پروژه شبیه سازی انتقال حرارت تابشی بین دو صفحه موازی با روش راستاهای مجزا (DO) در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

690,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی انتقال حرارت تابشی بین دو صفحه موازی با روش راستاهای مجزا (DO) در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی انتقال حرارت تابشی بین دو صفحه موازی با روش راستاهای مجزا (DO) در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: