پروژه شبیه سازی انتقال حرارت در مبدل حرارتی کویل پوسته در نرم افزار انسیس فلوئنت و انسیس مکانیکال(ANSYS Fluent)

1,100,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی انتقال حرارت در مبدل حرارتی کویل پوسته در نرم افزار انسیس فلوئنت و انسیس مکانیکال(ANSYS Fluent)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی انتقال حرارت در مبدل حرارتی کویل پوسته در نرم افزار انسیس فلوئنت و انسیس مکانیکال(ANSYS Fluent) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: