پروژه شبیه سازی بارش گردابه ای(vortex shedding) اطراف استوانه در رژیم جریان آرام و ناپایا در نرم افزار استار سی سی ام(+Star CCM)

750,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی بارش گردابه ای(vortex shedding) اطراف استوانه در رژیم جریان آرام و ناپایا در نرم افزار استار سی سی ام(+Star CCM)

 

 

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی بارش گردابه ای(vortex shedding) اطراف استوانه در رژیم جریان آرام و ناپایا در نرم افزار استار سی سی ام(+Star CCM) انجام شده است.

 

نمونه نتایج شبیه سازی: