پروژه شبیه سازی تیر یکسر گیردار تحت بار نقطه ای در نرم افزار انسیس مکانیکال  Ansys Mechanical APDL

490,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی تیر یکسر گیردار تحت بار نقطه ای در نرم افزار انسیس مکانیکال  Ansys Mechanical APDL

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی تیر یکسر گیردار تحت بار نقطه ای در نرم افزار انسیس مکانیکال  Ansys Mechanical APDL انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: