پروژه شبیه سازی جریان دوبعدی آرام سیال ویسکوالاستیک(غیرنیوتنی) حول استوانه در نرم افزار استار سی سی ام(+Star-CCM)

750,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی جریان دوبعدی آرام سیال ویسکوالاستیک(غیرنیوتنی) حول استوانه در نرم افزار استار سی سی ام(+Star-CCM)

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی جریان دوبعدی آرام سیال ویسکوالاستیک(غیرنیوتنی) عبوری از استوانه در نرم افزار استار سی سی ام(+Star-CCM) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: