پروژه شبیه سازی جریان دو سیال نیوتنی مذاب امتزاج ناپذیر در یک قالب براساس روش انتقال گونه ها در نرم افزار انسیس پلی فلو(Ansys Polyflow)

750,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی جریان دو سیال نیوتنی مذاب امتزاج ناپذیر در یک قالب براساس روش انتقال گونه ها در نرم افزار انسیس پلی فلو(Ansys Polyflow)

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی جریان دو سیال نیوتنی مذاب امتزاج ناپذیر در یک قالب براساس روش انتقال گونه ها در نرم افزار انسیس پلی فلو(Ansys Polyflow) انجام شده است.

 

نمونه نتایج شبیه سازی: