پروژه شبیه سازی جریان سیال آب عبوری از فن پروانه ای در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

1,100,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی جریان سیال آب عبوری از فن پروانه ای در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی جریان سیال آب عبوری از فن پروانه ای در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: