پروژه شبیه سازی جریان سیال ویسکوالاستیک(غیرنیوتنی) با استفاده از مدل ویسکوالاستیک فن تین-تنر در کانال صفحه ای با انبساط ناگهانی متقارن در نرم افزار انسیس پلی فلو(ANSYS Polyflow)

750,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

پروژه شبیه سازی جریان سیال ویسکوالاستیک(غیرنیوتنی) با استفاده از مدل ویسکوالاستیک فن تین-تنر( Phan Thien-Tanner) با انبساط ناگهانی متقارن در نرم افزار انسیس پلی فلو(ANSYS Polyflow)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی جریان سیال ویسکوالاستیک(غیرنیوتنی) با استفاده از مدل ویسکوالاستیک فن تین-تنر( Phan Thien-Tanner) در کانال صفحه ای با انبساط ناگهانی متقارن در نرم افزار انسیس پلی فلو(ANSYS Polyflow) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: