پروژه شبیه سازی فرآیند تولید سیکلوهگزان از هیدروژناسیون بنزن در نرم افزار اسپن هایسیس(Aspen HYSYS)

590,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی فرآیند تولید سیکلوهگزان از هیدروژناسیون بنزن در نرم افزار اسپن هایسیس(Aspen HYSYS)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی فرآیند تولید سیکلوهگزان از هیدروژناسیون بنزن در نرم افزار اسپن هایسیس(Aspen HYSYS) انجام شده است.

نمونه نتایج: