پروژه شبیه سازی فرآیند واکنش ایزومریزاسیون 2-بوتن در سری راکتورهای مخزنی همزن دار پیوسته( CSTR) پشت سرهم در نرم افزار اسپن هایسیس(ASPEN HYSYS)

390,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی فرآیند واکنش ایزومریزاسیون 2-بوتن در سری راکتورهای مخزنی همزن دار پیوسته( CSTR) پشت سرهم در نرم افزار اسپن هایسیس(ASPEN HYSYS)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی فرآیند واکنش ایزومریزاسیون 2-بوتن در سری راکتورهای مخزنی همزن دار پیوسته( CSTR) پشت سرهم در نرم افزار اسپن هایسیس(ASPEN HYSYS) انجام شده است.

نمونه نتایج: