پروژه شبیه سازی مشترک حرارتی-الکترومغناطیسی موتور مغناطیس دائم در نرم افزار انسیس مکسول(Ansys Maxwell) و انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

690,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی مشترک حرارتی-الکترومغناطیسی موتور مغناطیس دائم در نرم افزار انسیس مکسول(Ansys Maxwell) و انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی مشترک حرارتی-الکترومغناطیسی موتور مغناطیس دائم در نرم افزار انسیس مکسول(Ansys Maxwell) و انسیس فلوئنت(Ansys Fluent) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: