پروژه شبیه سازی چاه نفتی افقی شکافدار در نرم افزار ول فلو(Wellflow)

350,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی چاه نفتی افقی شکافدار در نرم افزار ول فلو(Wellflow)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی چاه نفتی افقی شکافدار در نرم افزار ول فلو(Wellflow) انجام شده است.

نمونه نتایج: