شبیه سازی تولید هیدروژن از ریفرمینگ بخار متانول در راکتور بر روی کاتالیست Cu/ZnO/Al2O3 جهت استفاده در پیل سوختی PEMFC در نرم افزار انسیس سی اف ایکس(ANSYS CFX)

2,500,000 تومان

توضیحات

شبیه سازی تولید هیدروژن از ریفرمینگ بخار متانول در راکتور بر روی کاتالیست Cu/ZnO/Al2O3 جهت استفاده در پیل سوختی PEMFC در نرم افزار انسیس سی اف ایکس(ANSYS CFX)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی تولید هیدروژن از ریفرمینگ متانول با بخار آب در راکتور بر روی کاتالیست Cu/ZnO/Al2O3 جهت استفاده در پیل سوختی PEMFC در نرم افزار انسیس سی اف ایکس(ANSYS CFX) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: