پروژه شبیه سازی انتقال حرارت در لوله گردابه ای یا ورتکس تیوب(vortex tube) در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

1,100,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی انتقال حرارت در لوله گردابه ای یا ورتکس تیوب(vortex tube) در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی انتقال حرارت در لوله گردابه ای یا ورتکس تیوب(vortex tube) در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: