پروژه شبیه سازی بارش گردابه ای اطراف سیلندر دایره ای در جریان آرام و ناپایا در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent)

1,100,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

پروژه شبیه سازی بارش گرادبه ای(vortex shedding) اطراف سیلندر دایره ای درجریان آرام و ناپایا در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی ریزش یا بارش گردابه ای اطراف سیلندر دایره ای در رژیم جریان آرام و ناپایا در رژیم در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: