پروژه شبیه سازی تیر ساده تحت بارگذاری های متغیر یکنواخت(UVL) و نقطه ای در نرم افزار انسیس مکانیکال Ansys APDL

490,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی تیر ساده تحت بارگذاری های متغیر یکنواخت(UVL) و نقطه ای در نرم افزار انسیس مکانیکال Ansys APDL

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی تیر ساده تحت بارگذاری های متغیر یکنواخت(UVL) و نقطه ای در نرم افزار انسیس مکانیکال Ansys APDL انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: