پروژه شبیه سازی جریان هوای مغشوش حول جسم مانع(V-gutter bluff bodies) در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent)

1,100,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی جریان هوای مغشوش حول جسم مانع(V-gutter bluff bodies)  در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent)

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی جریان هوای مغشوش حول جسم مانع(V-gutter bluff bodies)  در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: